Co je nového na zámku Mnichovo Hradiště v roce 2018

Co je nového na zámku Mnichovo Hradiště v roce 2018

Co chystáme nového na státním zámku Mnichovo Hradiště v roce 2018

Státní zámek Mnichovo Hradiště je jedním ze sbírkově nejbohatších státních zámků pod správou Národního památkového ústavu v České republice a především se zde nachází kmenové sbírky rodu Valdštejnů.  Rod Valdštejnů zde působil od roku 1622, kdy jej po konfiskacích majetku Václava Budovce z Budova – věhlasného protestantského šlechtice, koupil slavný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna a zámek patřil jeho rodu až do roku 1946. Po tzv. Benešových dekretech v roce 1946 byl zámek zkonfiskován a je až do dnešních dnů státním majetkem pod správou Národního památkového ústavu. V loňském roce bylo soudně, po stažení žádosti o církevní restituci,  definitivně potvrzeno státní vlastnictví kaple sv. Anny jako součást komplexu kapucínského kláštera s kostelem sv. Tří králů a tím nadále patří pod státní správu Národního památkového ústavu.

Otevíráme 30. 3. 2018 na Velikonoce.

V letošním roce chystáme nový celorepublikově jednotný orientační systém včetně piktogramů s jednotlivými pokyny pro chování v areálech zámků, které jsou NKP (národními kulturními památkami) spadajícími pod správu Národního památkového ústavu.

V areálech zámeckých zahrad, které jsou v rámci republiky unikátními historickými komplexy se vzácnými dřevinami, stavbami, francouzskými a anglickými parky a mají být dokladem historie i pro generace budoucí, se bohužel rozmáhá nepochopení mezi návštěvníky pro jejich mimořádnou hodnotu a náročnou údržbu.

V areálu státního zámku Mnichovo Hradiště je tomu také tak a momentálně nejvíce ohroženou částí areálu je prostor před kostelem sv. Tří králů a kaplí sv. Anny v období otevření zahradního občerstvení U Františky. Budeme velmi rádi za pomoc při šíření osvěty, o jak cenný areál v rámci České republiky a Evropy se jedná, a jakou potřebuje speciální péči.

Na zámku pokračuje oprava zámecké ohradní zdi, kterou financuje Národní památkový ústav z rozpočtu státního zámku, tedy finanční prostředky v letošním roce nebudou tak rozsáhlé jako byly v minulých dvou letech při realizaci 1. etapy opravy z dotace Ministerstva kultury.

První etapa od Orlické brány ke křižovatce ulice Zámecké a V Lípách byla v loňském roce dokončena a  letos a v dalších letech se bude pokračovat postupnou realizací 2. etapy opravy ohradní zdi v ulici v Lípách.

V letošním roce půjde především o úsek okolo vozové brány, který bude velmi náročný z hlediska odvodnění vstupu, jenž tvoří při velkých srážkách ve vstupu do areálu zámku neprůchodnou louži, díky nešťastnému spádování ulice v Lípách.

Stavba ohradní zdi zasahuje do provozu zámeckého parku a vyžaduje shovívavost návštěvníků s větším stavebním provozem v areálu zámku, souvisícím i s cestami, které budou ošetřeny po dokončení stavby.

V loňském roce byly opraveny čtvery zámecké dveře v čele hlavního průčelí nádvoří zámku a instalace 6 zdobných laviček a košíků v zámeckém parku a letos proběhne další pokračování, jak revitalizace dalších dveří a oken do nádvoří zámku, tak i instalace dalších laviček.

Součástí I. návštěvnického okruhu na zámku v Mnichově Hradišti bude renesanční kazeta, vykládaná jantarem a slonovinovou řezbou renesančních portrétů a výjevů z antiky z poloviny 16. století, která byla restaurována za 130 000 Kč z výstavního fondu NPÚ v loňském roce. Kazeta pochází ze severoněmecké dílny v Königsbergu ve východním Prusku a je cenným královským šperkařským kouskem, který byl, pravděpodobně za vlády císaře Ferdinanda III. Habsburského, věnován pruským králem Ferdinandu Arnoštu z Valdštejna (1622–1656), jenž zastupoval císaře při mírových jednáních třicetileté války ve Vestfálsku v letech 1646–1648. Kazeta byla vystavena v Praze, spolu s dalšími sbírkami, začátkem letošního roku na reprezentativní výstavě Národního památkového ústavu „Podoby a příběhy“. Zrestaurovaná kazeta a dva portréty protestantských moravských Valdštejnů budou k vidění již o Velikonocích letošního roku.

Pokračuje se také v revitalizaci stávající expozice I.návštěvnického okruhu postupným restaurováním jednotlivých exponátů, především  původního textilního čalounění sedací soupravy v přijímacím salónu a předpokoji hraběnky a restaurováním pocelánu a keramiky.

Letošní rok je v rámci Národního památkového ústavu vyhlášen „Rokem české šlechty v evropské diplomacii“, a rokem „Století republiky“, státní zámek je také součástí těchto projektů svým kulturním programem oživených prohlídek, zasvěcených osobám české šlechty ve službách evropské diplomacie, jako například: Věhlasný rodák z Mnichova Hradiště baron František Koller, generál a diplomat rakouského císařského vojska v Napoleonských válkách, který vezl Napoleona do vyhnanství na ostrov Elbu. Kníže Lothar Metternich, duchovní otec založení sv. Aliance protinapoleonských mocností po napoleonských válkách na Vídeňském kongresu, který navštívil zámek při schůzce sv. Aliance v roce 1833. Kristián z Valdštejna, který byl hostitelem při schůzce panovníků sv. Aliance a další…

Kulturní program 2018 naleznete na webových stránkách státního zámku Mnichovo Hradiště www.zamek-mnichovohradiste.cz pod kulturou a akcemi.

Dále pokračuje zdařilá celorepubliková soutěž NPÚ (Národního památkového ústavu) pro návštěvníky hradů a zámků „Klíč k památkám“ viz www.npu.cz, která umožňuje, při splnění soutěžních podmínek, návštěvníkům 6. vstup zdarma.

Věříme, že sezóna 2018 bude pro návštěvníky na státním zámku Mnichovo Hradiště přínosná a objevná.