Novinka

Středověké nástěnné malby Menší věže hradu Karlštejna. K realizaci restaurátorského průzkumu z let 2018 a 2019

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

320

ISBN:

978-80-7480-190-7

catalog Tištěná verze

650 Kč

skladem

Koupit
Autoři textů: Adam Pokorný, Petr Skalický
Editoři: Petr Skalický, Ondřej Šindlář

Publikace je věnována nástěnné výzdobě kostela Panny Marie a kaple sv. Kateřiny v Menší věži hradu Karlštejna, na kterou se v odborné literatuře trochu zapomíná ve prospěch jedinečné výzdoby ve Větší věže a v tamní kaple sv. Kříže. V obou sakrálních prostorách došlo v letech 2018 a 2019 k realizaci hloubkového restaurátorského průzkumu za pomocí vesměs zcela nedestruktivních recentních metod. Kniha seznamuje čtenáře s řadou nových zjištění, která nás jednak zpravují o ne zcela dobrém stavu výzdoby a zároveň nese potenciál korigovat některé zažité interpretační rámce, které máme často tendenci chápat jako neměnné.

Obsahem kniha míří primárně na širokou odbornou veřejnost různých profesí památkové péče. Pro bohatou a doposud v této šíři nepublikovanou fotografickou dokumentaci malířské výzdoby je ovšem určena též laickým zájemcům o hrad Karlštejn a jeho výzdobu.

Obsah:
  • Úvodní slovo
  • Editorial

I.         Úvod
II.        Dosavadní malířsko-restaurátorské vstupy 
III.       Restaurátorské zásahy v zrcadle času 
IV.       Restaurátorský průzkum z let 2018 a 2019 
IV.1     Charakter, metodologie a posloupnost průzkumu
IV.2     První (neinvazivní) etapa průzkumu
IV.2.1  Dokumentace v denním rozptýleném a v razantním osvětlení a ve světelné reflexi
IV.2.2  Dokumentace v ultrafialovém záření
IV.2.3  Dokumentace v infračerveném záření
IV.2.4  Fluorescence v infračerveném spektru indukovaná viditelným zářením a fluorescence
ve viditelném spektru indukovaná modrým viditelným zářením
IV.2.5  IR a UV fotografie ve falešných barvách
IV.2.6   Polynomiální mapování textury 
IV.2.7  Infračervená termografie 
IV.2.8  Rentgenová fluorescence (XRF) 
IV.3      Druhá (invazivní) etapa průzkumu
V.          Výsledky průzkumu a nové perspektivy budoucího zkoumání 
V.1        Technika malby a nové podněty pro restaurátorsko-technologický výzkum
V.1.1     Kostel Panny Marie 
V.1.1.1  Apokalyptický cyklus na východní a jižní stěně
V.1.1.2  Ostatkové scény 
V.1.1.3  Andělský chór 
V.1.1.4  Sedmihlavý drak, Okřídlená žena letící pouští a Žena sluncem oděná 
V.1.1.5  Okenní výklenek
V.1.1.6  Arkádová sín pod Ostatkovými scénami
V.1.1.7  Arkády se závěsem 
V.1.1.8  Renesanční fragmenty
V.1.2     Kaple sv. Kateřiny
V.1.2.1  Malba v oltářním výklenku
V.1.2.2  Fragmenty apoštolů a zemských světců
V.1.2.3  Ukrižování Páně a Sv. Kateřina
V.1.2.    Exaltatio Crucis (Pozvedání kříže)
V.1.2.5  Chodbička z kostela do kaple
V.1.3     Aktuální stav nástěnné výzdoby
V.2        Nové podněty pro budoucí zkoumání výzdoby 
VI.         Epilog 

  • Seznam použité literatury a pramenů
  • Jmenný rejstřík
  • Summary 
  • Obrazová příloha